مصاحبه با یکی از متخصصین ایمونولوژی

 چرا تعداد کمی از افراد آلوده به HTLV-I مبتلا به عوارض خونی و یا عصبی می شوند؟

عواملی از قبیل ژنتیک میزبان نقش تعیین کننده ای در بروز عوارض خصوصا تظاهرات عصبی دارند. پلی مرفیسم ژنها پاسخ ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییر در پیامد عفونت HTLV-I می گردند. یکی دیگر از مهمترین عوامل، پیش آگهی بیماری، بار ویروس می باشد. هر چه بار ویروس بیشتر باشد احتمال بروز عوارض بیشتر است.

افراد مختلف بر اساس زمینه ژنتیکی و محیطی، پاسخ ایمنی متفاوتی با هم دارند که این امر در کنترل بار ویروس و به دنبال آن بروز عوارض تاثیر گذار خواهد بود.

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1