محتواي بالاي صفحه مقالات

مقاله30 adult t cell leukemia

Adult T-cell lymphoma in Israeli patients of Iranian origin.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 29 adult t cell leukemia

Differential diagnosis of HTLV-I-associated myelopathy and multiple sclerosis in Iranian patients.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 28 adult t cell leukemia

Adult T-cell leukemia/lymphoma revealed by a surgically cured cardiac valve lymphomatous involvement in an Iranian woman: clinical, immunopathological and viromolecular studies.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 27 adult t cell leukemia

Spastic paraparesis associated with human T-lymphotropic virus type I: a clinical, serological, and genomic study in Iranian-born Mashhadi Jews.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله26 adult t cell leukemia

Phylogenetic classification of human T cell leukaemia/lymphoma virus type I genotypes in five major molecular and geographical subtypes.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 25 adult t cell leukemia

HTLV-I from Iranian Mashhadi Jews in Israel is phylogenetically related to that of Japan, India, and South America rather than to that of Africa and Melanesia.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 24 adult t cell leukemia

Detection of proviral human T-cell lymphotrophic virus type I DNA in mouthwash samples of HAM/TSP patients and HTLV-I carriers.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 23 adult t cell leukemia

Human T lymphotropic virus-1 infection.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 22 adult t-cell leukemia

Molecular phylogeny of human T-cell leukemia virus type I and II of Amerindians in Colombia and Chile.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 21 adult t-cell leukemia

[HTLV-1 induced adult T-cell leukemia. The first case now documented in Sweden].
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 20 adult t cell leukemia

[Epidemiology, origin and genetic diversity of HTLV-1 retrovirus and STLV-1 simian affiliated retrovirus].
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 19 adult t cell leukemia

Flow cytometric immunophenotyping of adult T-cell leukemia/lymphoma using CD3 gating.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 18 adult t cell leukemia

Chromosome microdissection identifies genomic amplifications associated with drug resistance in a leukemia cell line: an approach to understanding drug resistance in cancer.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 17 adult t cell leukemia

Unusual lymphoblastic leukemia/lymphoma in Eastern Iran.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 16 adult t cell leukemia

Comparison of antigenic sites of the envelope glycoprotein of the Iranian isolate of human T-cell leukemia virus type 1 with different subtypes of the virus.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1