محتواي بالاي صفحه مقالات

مقاله htlv 49

Adult T-cell lymphoma in Israeli patients of Iranian origin.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 48

Serological and molecular survey for HTLV-I infection in a high-risk Middle Eastern group.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 47

A case of classical mycosis fungoides associated with human T-cell lymphotropic virus type I.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 46

Differential diagnosis of HTLV-I-associated myelopathy and multiple sclerosis in Iranian patients.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 45

Adult T-cell leukemia/lymphoma revealed by a surgically cured cardiac valve lymphomatous involvement in an Iranian woman: clinical, immunopathological and viromolecular studies.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 44

Spastic paraparesis associated with human T-lymphotropic virus type I: a clinical, serological, and genomic study in Iranian-born Mashhadi Jews.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 44

Spastic paraparesis associated with human T-lymphotropic virus type I: a clinical, serological, and genomic study in Iranian-born Mashhadi Jews.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 43

Phylogenetic classification of human T cell leukaemia/lymphoma virus type I genotypes in five major molecular and geographical subtypes.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 42

HTLV-I from Iranian Mashhadi Jews in Israel is phylogenetically related to that of Japan, India, and South America rather than to that of Africa and Melanesia.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 41

Human T-cell lymphotropic virus type I in Iranian-born Mashhadi Jews: genetic and phylogenetic evidence for common source of infection.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 40

HTLV-I associated myelopathy in patients from Brazil and Iran: neurological manifestations and cerebrospinal fluid findings.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 39

Specificity of intrathecal IgG synthesis for HTLV-1 core and envelope proteins in HAM/TSP.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 38

Molecular characterization of human T-lymphotropic virus, type 1 (HTLV-1) found in Kuwait: close similarity with HTLV-1 isolates originating from Mashhad, Iran.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 37

The phylogenetic relationship of HTLV type I from non-Mashhadi Iranians to that from Mashhadi Jews.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

مقاله htlv 36

Detection of proviral human T-cell lymphotrophic virus type I DNA in mouthwash samples of HAM/TSP patients and HTLV-I carriers.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

صفحات :
۱
 
۲
 

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1